Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.02.2018

Ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ 2017

Στο πλαίσιο του Τακτικού προϋπολογισμού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α.

 

Χρηματοδότηση της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ για λειτουργικές ανάγκες και για την εκπαίδευση των φοιτητών για το έτος 2018 σύμφωνα με την από 29/06/17 Aπόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: 67ΛΡ46ΨΖ2Ν-6ΙΨ) και την από 14.06.17
Πρυτανική επιστολή.

 

 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), αποτελεί ειδική υπηρεσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των μονάδων του Ιδρύματος. Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής διατηρεί στενή και αρραγή συνεργασία με τους φορείς του ΕΛΚΕ προς εξυπηρέτηση του πολυεπίπεδου, πρωτοποριακού και διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού έργου το οποίο επιτελείται στη Θεολογική Σχολή Αθηνών.

 

Η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα τυγχάνει ιδιαίτερης ενθάρυνσης αφού δεν αποσκοπεί μόνο στην εξάσκησή τους και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην ενημέρωση και εξοικείωσή τους με μέσα και μεθόδους της σύγχρονης επιστήμης.

Η προσέλκυση νέων υψηλά καταρτισμένων επιστημόνων και αφετέρου η δραστηριοποίηση και, κατ’ επέκταση, η αξιοποίηση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών λαμβάνει χώρα με πρωτοβουλία του Επιστημονικού Υπευθύνου, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και ερευνητικούς φορείς.

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας

Θυρίδα ειδήσεων και δημοσίων προσκλήσεων ενδιαφέροντος