Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.07.2017

Δημόσια πρόκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και παρεμφερών μηχανημάτων

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως και 20/07/2017

Δημόσια πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του πρωτογενούς αιτήματος της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ποσού 4.032,26 EUR, πλέον ΦΠΑ για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ,
το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε:
-       ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος 17REQ001648815
-       ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος 17REQ001648825

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Πέμπτη 20/07/2017 υπ' όψιν του Επιστημονικού Υπευθύνου της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής Απόστολου Β. Νικολαΐδη, Καθηγητή και Κοσμήτορα της Σχολής, και αποκλειστικά μέσω της ηλ. διεύθυνσης: deantheol@uoa.gr.

 

Από την Κοσμητεία

της Θεολογικής Σχολής
του ΕΚΠΑ